ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อ วันที่ เอกสาร
เอกสารประชุมผู้ถือหุ้น 1-2567 31 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 2566 31 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 31 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 31 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 31 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการบริษัท นางสาวจิรยง อนุมานราชธน 31 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการบริษัท นายปรีชา ลีละศิธร 31 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการบริษัท นายสุวัฒน์ชัย เกิดพูล 31 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 31 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (CPANEL-W1) ครั้งที่ 2 14 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 13 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 5 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (CPANEL-W1) ครั้งที่ 1 5 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2 17 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 4 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 4 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการบริษัท คุณชัยยุทธ ศรีวิกรม์ 4 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการบริษัท คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 4 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการบริษัท คุณชาคริต ทีปกรสุขเกษม 4 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด
บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 1 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 30 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
แจ้งเตือนเรื่องมีผู้แอบอ้างภาพถ่ายผู้บริหารบริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) 14 พ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) 10 พ.ย. 2565 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

10 พ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 25 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 9 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) 9 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO และรายงานการใช้เงิน IPO 19 ก.ค. 2565 ดาวน์โหลด
สรุปข้อสนเทศ CPANEL-W1 29 มิ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPANEL-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มิถุนายน 2565 29 มิ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) 17 มิ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (ESOP) (F53-5) 17 มิ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
หุ้นเพิ่มทุนของ CPANEL เริ่มซื้อขายวันที่ 6 มิถุนายน 2565 2 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลด

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไข) 25 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) 12 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข) 6 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 21 เม.ย. 2565 ดาวน์โหลด
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 8 เม.ย. 2565 ดาวน์โหลด
จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด/การออกและจัดสรร CPANEL-W1/การออกและจัดสรร ESOP-W1/เพิ่มทุน/กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565/Record Date
22 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 21 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) 21 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท 28 ม.ค. 2565 ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565
20 ม.ค. 2565 ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) 12 พ.ย. 2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) 11 พ.ย. 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 11 พ.ย. 2564 ดาวน์โหลด
สรุปข้อสนเทศ 29 ก.ย. 2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) 29 ก.ย. 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 29 ก.ย. 2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) 29 ก.ย. 2564 ดาวน์โหลด
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ CPANEL เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2564 29 ก.ย. 2564 รายละเอียด