ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่คุมเครื่อง AWM

เพศ ชาย 18 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ อย่างน้อย 0-1 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมเครื่อง AWM เพื่อผลิต Wire mesh
 • ดูแลตรวจสอบเหล็กมิให้เกิดการสูญหาย
 • ดูแลและรักษาเครื่องจักรให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามแบบแผนงานที่หน่วยงาน Planner มอบหมายอย่างถูกต้อง
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คลังสินค้า

เพศ ชาย 20 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 

ประสบการณ์ อย่างน้อย 0-1 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • คอยประสานงานกับหน่วยงาน Tilting ในการเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า
 • เช็คความเรียบร้อยของงาน ว่ามีความพร้อมที่จะจัดส่งให้ลูกค้า
 • ทำรายการแจ้งความเสียหาย กรณีมีของเสียหายในคลังสินค้า
 • ดูแลเรื่องการจัดชิ้นงานขึ้นรถ
 • ดูแลจัดทำใบรับของเข้าคลัง
 • ดูแลจัด Stock และ จัด Location ของคาน

โฟร์แมนก่อสร้าง (โรงงาน)

เพศ ชาย 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาก่อสร้าง โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ อย่างน้อย 0-1 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ควบคุมการผลิตงานให้ถูกต้องตามแบบ

– ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

– ควบคุมเรื่องกฎระเบียบของลูกน้อง

– ประชุมงาน จ่ายงานให้ลูกน้องทุกเช้า

นิติกร

เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้าน นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัท
 • จัดทำสัญญาต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจการของบริษัท
 • ประสานงานทุกฝ่ายในบริษัท เพื่อสนับสนุนข้อกฎหมายให้แก่พนักงาน
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และนำกฎหมายมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนบริษัท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและต้นทุน

เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– รวบรวมข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานเอกชน และ หน่วยงานราชการ

– นำเสนอขายสินค้า รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย เปิดลูกค้ารายใหม่ๆ

– หาข้อมูลลูกค้า บริษัทฯ ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นำเสนอขายสินค้า

– จัดทำใบเสนอราคา ติตต่อประสานงานขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอราคาขาย

– หาลูกค้ารายใหม่ๆ รักษาลูกค้าเดิม

– ติดตามยอดขาย เก็บเงิน และ แผนขายส่งสินค้า บริการ

– รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย พัฒนาแผนการขายให้บรรลุเป้าหมาย

– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี

วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป ด้านการบัญชี

ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 0-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ตรวจสอบการบันทึกบัญชี

– จัดทำและตรวจสอบกระทบยอดบัญชี

– จัดทำรายงานภาษี

– และอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้าน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ประสบการณ์ จป.วิชาชีพอย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพ สามารถตอบโต้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย

– จัดอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานสามารถนำความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

– ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีมาตรการป้องกันอันตรายในแต่ละขั้นตอนการทำงาน อุบัติเหตุในงานลดน้อยลง

– จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย

– ติดต่อส่วนงานราชการ

เจ้าหน้าที่ IT

เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป หรือเคยฝึกงานในแผนกจัดซื้อ

ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– จัดซื้อวัตถุดิบ

– ติดต่อ Suppliers

– ประสานงานจัดซื้อ จัดหาและประสานงานเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ IT

เพศ ชาย

วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ , IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. Support User ดูแลแก้ปัญหารักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุกรณ์ต่อพ่วง ทั้งหมดภายในบริษัท
2. ดูแลระบบฐานข้อมูลและระบบ ERP , Website , internet
3. ดูแลระบบ E-mail องค์กร , Firewall,Network,DR site
4. ดูแลระบบ Backup,Cloud Computing ขององค์กร

วิศวกรโยธา

เพศ ชาย

วุฒิการศึกษา ป.ตรี (สาขาวิศวกรโยธา)

ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนงานการใช้เครื่องจักร,แผนการใช้บุคลากรให้กับผู้ว่าจ้าง
2. จัดทำ Shop Drawing,Layout งานคอนกรีตและงานโยธาอื่นๆเพื่ออนุมัติใช้ในงานก่อสร้างและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

เพศ ชาย

วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ทำหน้าที่เขียนแบบรายละเอียด และรูปแบบทางด้านเทคนิค เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเพื่องานเหมืองแร่ งานก่อสร้าง งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานประกอบ เช่นงานไฟฟ้า ประปา เขียนแผนที่ แผนผังรูปแสดงระดับ และรูปตัด เขียนแผนที่ภาคพื้นดิน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เข้าใจระบบ BIM
2. สามารถใช้งาน Autodesk AEC Suite ระดับปานกลาง-สูง
3. มีความรู้เรื่องระบบงานก่อสร้าง และ MEP
4. มีความเข้าใจด้านระบบติดตามงานก่อสร้างและแผนงานก่อสร้าง
5. สามารถใช้งาน Naviswork ได้

สนใจสามารถสอบถาม หรือ สมัครงานกับทางบริษัท ได้ด้วยตนเอง
หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่ 
 hr@cpanel.com

ติดต่อแผนก HR
087-773-4426 คุณเกวลิน (เบญ)